مباحث جدید
تجرید توسط عقل ماهیت ازوجود درضمن دومرحله:۱_با تصور ماهیت، آن را از وجود خارجی تجرید می‌کند۲_تحقق ماهیت را در ذهن اعتبار می کندنکته: تصور یک ماهیت‌‌ درذهن= وجود ذهنی آن ماهیت زیادت وجود بر ماهیتدلیل اول: صحت سلب وجود از ماهیتسلب وجود از ماهیت صحیح است واز سلب آن تناقض لازم نمی آید.۲_سلب عین یا جز ماهیت از ماهیت محال استاستدلال: ۱_ اگر وجود زائد بر ماهیت نباشد یعنی وجود عین   ماهیت یا جز ماهیت است که لازمه اش این‌است سلب وجود از ماهیت محال باشد.۲_ولازم باطل (سلب وجود از ماهیت صحیح است چون مستلزم تناقض نیست)۳_فالملزوم مثله (پس وجود زائد برماهیت است) یعنی وجود عین یاجز هیچ ماهیتی نیست.دلیل دوم : نیازمندی حمل وجود بر ماهیت به استدلال (واسطه در اثبات‌)پیش فرض ها : ۱_ حمل وجود بر ماهیت به دلیل (واسطه در اثبات) نیاز دارد۲_حمل عین یا جز ماهیت برآن ،به دلیل نیاز نداردتقریر استدلال: اگر مفهوم وجود زائد بر ماهیت نباشد (وجود عین ماهیت یاجز آن باشد) لازمه آن این است که حمل وجود بر ماهیت نیازمند دلیل (واسطه دراثبات) نباشد۲_حمل وجود بر ماهیت نیازمند دلیل است۳_پس وجود زائد برماهیت است یعنی عین یا جز ماهیت نیست.  برگرفته از مطالب استاد رنجبر

از

تبیین مفهومی:۱_ صحهةالفعل والترک :صحت=امکان :۱_ ماهوی(سلب ضرورت) ۲_ استعدادی (فعل وقوه)لازمه آن جسمانی بودن است۲_ صدور فعل بالمشیة والأختیار : خداوند همه ی افعالش بامشیت واختیاراست ومجبور نیست.ادله : ۱_ اتقان صنع ۲_ عدم قدرت خداوند، لازمه اش وجود قدرت غالب بر قدرت خداوند است ولازم باطلگسترده قدرت‌:۱_ تعلق قدرت خداوند به تمامی ممکنات:۱_  فطرت ۲_ وجود خداوند وجودی نامحدود ولایتناهی است ولازمه چنین وجودی قدرت نامحدود است۲_‌ عدم تعلق قدرت خداوند به محالات(معمای قدرت)آنچه در ذهن می آید:۱_ ممکنات : ۱_ امر طبیعی : علت شناخته شده ومتعارف ۲_ امور غیر طبیعی: علت غیر شناخته شدهمحالات: ۱_محال عقلی: مشتمل بر اجتماع نقیضین۲_ محال وقوعی : مشتمل به اجتماع نقیضین نیست ولی وقوع آن مستلزم تناقض است۳_ محال عادی:همان ممکنات غیر طبیعی (معجزات و کرامات و...) 

از

#هوش_مصنوعی

ابراهیم رستمی
مقام معظم رهبری (حفظه الله) : پیشنهاد میکنم یکی از مسائلی که مورد تکیه و توجّه و تعمیق واقع میشود، مسئله‌ی #هوش_مصنوعی باشد که در اداره‌ی آینده‌ی دنیا نقش خواهد داشت؛ باید کاری کنیم که ما در دنیا حدّا... نمایش بیشتر
  (1)
Loading...
1
6.9k+ 🧐
نمایش بیشتر