بیشترین بازدید
سید محمد دانش
از 30 مرداد
1k+ 🧐
<p>فیلم آموزشی کتاب البهجه المرضیه (سیوطی) این کناب یکی از متون آموزشی ادبیات عرب بوده که در حوزه ها علمیه تدریس می شود.</p>
سید محمد دانش
از 30 مرداد
900 🧐
<p>فیلم آموزشی کتاب البهجه المرضیه (سیوطی) این کناب یکی از متون آموزشی ادبیات عرب بوده که در حوزه ها علمیه تدریس می شود. </p>
سید حبیب حسینی
از 3 مهر
881 🧐
بنابه‌ درخواست‌های شما متقاضیان گرامی، «حوزه مجازی مهندس طلبه» اقدام به ضبط و تدریس کتاب «بدایه النحو» به قلم استاد صفائی بوشهری نموده است. کتاب بدایه النحو در سال‌های اخیر به علت پوشش تمامی مباحث نحوی و هم‌چنین سادگی متن عربی آن، مورد توجه طلاب و دانشجویان محترم قرار گرفته است. از جمله مباحثی که در این کتاب مورد برسی قرار گرفته است عبارتند از: مقدمه ( تعریف علم نحو، موضوع و فایده این علم، انواع کلمه، اسم نکره و معرفه، تعریف فعل، تعریف حرف، اعراب و بناء، جمله و اقسام آن) مرفوعات ( فاعل، نائب فاعل، مبتدا، خبر، افعال ناقصه، افعال قلوب، حروف شبیه به لیس، حروف شبیه به فعل، لای نفی جنس* منصوبات (مفعول به، مفعول فیه، مفعول مطلق، مفعول له، مفعول معه، تمییز، حال، منادی، مستثنی) مجرورات (اضافه، مجرور به حرف جر) مجزومات توابع (نعت، تاکید، بدل، عطف بیان، عطف نسق) اسم‌های عامل (مصدر، اسم فاعل، اسم مبالغه، اسم مفعول، صفت مشبهه، اسم تفضیل، اسم فعل، تنازع) افعال انشائیه غیر طلبی ادوات (ادات شرط، ادات استفهام، ادات جواب، ادات تنبیه، ادات عرض و تحضیض و توبیخ، ادات تفسیر، ادات مصدریه، ادات استقبال، ادات مفاجات) جمله و کلام عدد (عدد اصلی، عدد ترتیبی، عدد کسری)