پایه اول حوزوی

صرف بخش فارسی و عربی کتاب صرف ساده
۹۸
۴۸
۶/۹
نحو (۱) نحو مقدماتی و هدایه تا آخر و کل کتاب صمدیه / کل بدایة النحو / شرح «العوامل فی النحو»
۱۵
۲۱
۶/۹
#0103منطق (۱)آشنایی با منطق شهید مطهری
۲۲
۱۸
۶/۹
#0109عقاید (۱)از ابتدا تا پایان کتاب اصول اعتقادات
۵
۱۸
۰/۹
تجویداز ابتدا تا پایان کتاب روانخوانی و تجوید قرآن
۵
۱۲
۰/۹
احکام (۱)کتاب آموزش فقه فلاح زاده
۴۲
۲۳
۰/۹
#0108اخلاق نظری (۱)متن کتاب آداب المتعلمین
۲۰
۱۴
۰/۹
تاریخ (۱)فرازهایی از زندگانی پیامبر اسلام ازابتدا تا فصل ۲۴ (دفاع از حریم آزادی)
۱۰
۳۴
۰/۹
قرآن (۱)حفظ نیمه دوم جزء ۳۰ (سوره اعلی تا آخر قرآن)
۲۱
۴۵
۰/۹

پایه دوم حوزوی

نحو (۲)از اول سیوطی یاشرح ابن عقیل تا باب الفاعل + تجزیه ترکیب نیمه اول جزء۳۰ قرآن
۷
۴
۰/۹
نحو (۳)سیوطی یا شرح ابن عقیل از باب الفاعل تا التصریف
۷
۴
۰/۹
منطق (۲)منطق مظفر یا منطق تعلیمی از ابتدا تا صناعات خمس
۷
۴
۰/۹
منطق (۳)منطق مظفر یا منطق تعلیمی کل صناعات خمس
۷
۴
۰/۹
عقاید (۲)شیعه در اسلام استاد علامه طباطبایی
۷
۴
۰/۹
اخلاق نظری (۲) از اول المراد من منیه المرید تا النوع الثالث فی آلاداب المختصه بالمعلم
۷
۴
۰/۹
تاریخ (۲) فرازهایی از زندگانی پیامبر اسلام از فصل ۲۴ (دفاع از حریم آزادی) تا پایان کتاب
۷
۴
۰/۹
قرآن (۲) برگزیده تفسیر نمونه جلد ۱ سوره های فاتحه، انعام ، مائده
۷
۴
۰/۹

پایه اول حوزوی

نحو (۴) مغنی الادیب از اول تا حرف «لو»
۷
۴
۰/۹
نحو (۵) مغنی الادیب از حرف لو تا آخر باب اول + باب رابع
۷
۴
۰/۹
تجزیه و ترکیب نیمه اول جزء ۲۹ قرآن
۷
۴
۰/۹
بلاغت مختصر یا جواهر البلاغه تمام کتاب
۷
۴
۰/۹
عقاید (۳) آموزش عقاید (استاد مصباح) تمام کتاب
۷
۴
۰/۹
اخلاق نظری (۳) المراد من منیه المرید از النوع الثالث فی آلاداب المختصه بالمعلم تا آخر کتاب
۷
۴
۰/۹
تاریخ (۳) سیره پیشوایان (استاد پیشوایی) از ابتدا تا زندگانی امام باقر(ع)
۷
۴
۰/۹
قرآن (۳) برگزیده تفسیر نمونه جلد ۲ سوره های اعراف، انفال، ابراهیم
۷
۴
۰/۹

پایه اول حوزوی

اصول (۱) اصول شهید مطهری + الموجز تمام کتاب
۷
۴
۰/۹
فقه (۱) شرح لمعه از کتاب الطهاره تا اول کتاب الصوم
۷
۴
۰/۹
فقه (۲) شرح لمعه از کتاب الصوم تا اول کتاب المتاجر
۷
۴
۰/۹
عقاید (۴) بدایه المعارف الهیه ج ۱ از ابتدا تا اول الفصل الثانی عقیدتنا فی النبوه
۷
۴
۰/۹
نهج البلاغه (۱) نامه ۳۱ نهج البلاغه(وصیت نامه) (ترجمه استاد دشتی)
۷
۴
۰/۹
تاریخ (۴) سیره پیشوایان (استاد پیشوایی) از اول زندگانی امام باقر(ع) تا اول زندگانی امام هادی(ع)
۷
۴
۰/۹
قرآن (۴) منتخب برگزیده تفسیر نمونه جلد ۳ سوره های مریم،طه،انبیاء،مومنون، لقمان
۷
۴
۰/۹

پایه اول حوزوی

اصول (۲) اصول فقه مظفر جلد ۱ (از ابتدا تا اجتماع امر و نهی)
۷
۴
۰/۹
فقه (۳) شرح لمعه از ابتدا متاجر تا کتاب الاجاره
۷
۴
۰/۹
فقه (۴) شرح لمعه از ابتداء کتاب الاجاره تا پایان کتاب نکاح
۷
۴
۰/۹
عقاید (۵) بدایه المعارف الالهیه از عقدیتنا فی النبوه تا پایان جلد ۲
۷
۴
۰/۹
نهج البلاغه (۲) نهج البلاغه خطبه همام (ترجمه استاد دشتی)
۷
۴
۰/۹
تاریخ (۵) سیره پیشوایان (استاد پیشوایی) از اول زندگانی امام هادی تا پایان کتاب
۷
۴
۰/۹
قرآن (۵) منتخب برگزیده تفسیر نمونه جلد ۴ سوره های یس،صافات،ص،زمر،حجرات
۷
۴
۰/۹

پایه اول حوزوی

اصول (۳) اصول الفقه از ابتدا اجتماع امر و نهی تا پایان جلد ۲
۷
۴
۰/۹
فقه (۵)شرح لمعه از اول کتاب الطلاق تا اول کتاب المیراث
۷
۴
۰/۹
فقه (۶)شرح لمعه از کتاب المیراث تا پایان کتاب الدیات
۷
۴
۰/۹
نهج البلاغه (۳)نهج البلاغه، عهد نامه مالک اشتر (ترجمه استاد دشتی)
۷
۴
۰/۹
علوم قرآنیتمام کتاب مختصر التمیهد یا آشنایی با علوم قرآنی
۷
۴
۰/۹
آشنایی با فلسفهآشنایی با علوم اسلامی شهید مطهری بخش فلسفه
۷
۴
۰/۹
علوم حدیثتمام کتاب آشنایی با علوم حدیث
۷
۴
۰/۹
حکومت اسلامیتمام کتاب حکومت اسلامی
۷
۴
۰/۹

پایه اول حوزوی

اصول (۴)رسائل از ابتداء تا اول دلیل انسداد
۷
۴
۰/۹
فقه (۱)مکاسب از ابتدا (محرمه) تا اول النوع الخامس (مما یحرم التکسب به)
۷
۴
۰/۹
فقه (۲)مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین
۷
۴
۰/۹
تفسیرجوامع الجامع جلد ۲ سوره توبه
۷
۴
۰/۹
عقایدتلخیص الالهیات(استاد سبحانی) از ابتدا کتاب تا اول نبوت
۷
۴
۰/۹
فلسفهبدایه الحکمه (علامه طباطبائی) تمام کتاب
۷
۴
۰/۹

پایه اول حوزوی

اصول (۱)رسائل از المقصد الثالث فی الشک تا ابتدای بحث استصحاب
۷
۴
۰/۹
اصول (۲)رسائل از ابتدای بحث استصحاب تا پایان کتاب
۷
۴
۰/۹
فقه (۳)مکاسب از (الکلام فی شروط المتعاقدین) تا شرایط العوضین
۷
۴
۰/۹
عقایدتلخیص الالهیات از نبوت تا آخر کتاب
۷
۴
۰/۹
رجالکلیات علم رجال (استاد سبحانی) از ابتدا تا اول مشایخ الثقات
۷
۴
۰/۹
تفسیرجوامع الجامع جلد ۲ سوره های یوسف و رعد
۷
۴
۰/۹

پایه اول حوزوی

اصولکفایه از ابتدا تا اول بحث نواهی
۷
۴
۰/۹
فقه (۴)مکاسب از ابتدا شرائط العوضین تا اول خیارات
۷
۴
۰/۹
فقه (۵)مکاسب از اول خیارات تا القول فی ماهیه العیب
۷
۴
۰/۹
فلسفهنهایه الحکمه (علامه طباطبائی) از ابتدا تا پایان مرحله السابعه
۷
۴
۰/۹
تفسیرالمیزان جلد 13 سوره مبارکه اسراء
۷
۴
۰/۹
رجالکلیات علم رجال (استاد سبحانی) از مشایخ الثقات تا آخر
۷
۴
۰/۹

پایه اول حوزوی

اصول (۱)کفایه از ابتدای نواهی المقصد الثانی فی النواهی تا المقصد السابع اصول العملیه
۷
۴
۲/۹
اصول (۲)کفایه از المقصد السابع اصول العملیه تا پایان کتاب
۷
۴
۲/۹
فقه (۶)مکاسب از (القول فی ماهیه العیب) تا پایان کتاب خیارات
۷
۴
۲/۹
تفسیرالمیزان جلد ۱۳ سوره مبارکه کهف
۷
۴
۲/۹
درایهدرایه (استاد سبحانی) اصول الحدیث و احکامه
۷
۴
۱/۹
فلسفهنهایه الحکمه (علامه طباطبائی) از اول المرحله الثامنه تا پایان کتاب
۷
۴
۲/۹
توجهاطلاعات این بخش هنوز بارگزاری نشده است.
توجهاطلاعات این بخش هنوز بارگزاری نشده است.
توجهاطلاعات این بخش هنوز بارگزاری نشده است.
توجهاطلاعات این بخش هنوز بارگزاری نشده است.