دروس خارج فقه آیت الله شبیری زنجانی سال ۸۹_۸۸

26 مرداد از , در دروس حوزوی

عناوين اصلي كتاب شامل:

موضوع بحث:كفـاره - شنبه 4 مهر ماه 88/07/04؛ موضوع بحث:كفـاره - يكشنبه 5 مهر ماه 88/07/05؛ موضوع بحث:كفـاره - سه شنبه 7 مهر ماه 88/07/07؛ موضوع بحث:كفـاره - چهارشنبه 8 مهر ماه 88/07/08؛ موضوع بحث:كفـاره - شنبه 11 مهر ماه 88/07/11؛ موضوع بحث:كفـاره - يكشنبه 12 مهر ماه 88/07/12؛ موضوع بحث:كفـاره - دوشنبه 13 مهر ماه 88/07/13؛ موضوع بحث:كفـاره - سه شنبه 14 مهر ماه 88/07/14؛ موضوع بحث:كفـاره - چهارشنبه 15 مهر ماه 88/07/15؛ موضوع بحث:كفـاره - شنبه 18 مهر ماه 88/07/18؛ موضوع بحث:كفـاره - يكشنبه 19 مهر ماه 88/07/19؛ موضوع بحث:كفـاره - دوشنبه 20 مهر ماه 88/07/20؛ موضوع بحث:كفـاره - سه شنبه 21 مهر ماه 88/07/21؛ موضوع بحث:كفـاره - شنبه 25 مهر ماه 88/07/25؛ موضوع بحث:كفـاره - يكشنبه 26 مهر ماه 88/07/26؛ موضوع بحث:كفـاره - دوشنبه 27 مهر ماه 88/07/27؛ موضوع بحث:كفـاره - سه شنبه 28 مهر ماه 88/07/28؛ موضوع بحث:كفـاره - چهارشنبه 29 مهر ماه 88/07/29؛ موضوع بحث:كفـاره - شنبه 2 آبان ماه 88/08/02؛ موضوع بحث:كفـاره - يكشنبه 3 آبان ماه 88/08/03؛ موضوع بحث:كفـاره - دوشنبه 4 آبان ماه 88/08/04؛ موضوع بحث:كفـاره - سه شنبه 5 آبان ماه 88/08/05؛ موضوع بحث:كفـاره - چهارشنبه 6 آبان ماه 88/08/06؛ موضوع بحث:كفـاره - شنبه 9 آبان ماه 88/08/09؛ موضوع بحث:كفـاره - يكشنبه 10 آبان ماه 88/08/10؛ موضوع بحث:كفـاره - دوشنبه 11 آبان ماه 88/08/11؛ موضوع بحث:كفـاره - سه شنبه 12 آبان ماه 88/08/12؛ موضوع بحث:كفـاره - چهارشنبه 13 آبان ماه 88/08/13؛ موضوع بحث:كفـاره - شنبه 16 آبان ماه 88/08/16؛ موضوع بحث:كفـاره - يكشنبه 17 آبان ماه 88/08/17؛ موضوع بحث:كفـاره - دوشنبه 18 آبان ماه 88/08/18؛ موضوع بحث:كفـاره - سه شنبه 19 آبان ماه 88/08/19؛ موضوع بحث:كفـاره - چهارشنبه 20 آبان ماه 88/08/20؛ موضوع بحث:كفـاره - شنبه 23 آبان ماه 88/08/23؛ موضوع بحث:كفـاره - يكشنبه 24 آبان ماه 88/08/24؛ موضوع بحث:كفـاره - دوشنبه 25 آبان ماه 88/08/25؛ موضوع بحث:كفـاره - سه شنبه 26 آبان ماه 88/08/26؛ موضوع بحث:كفـاره - شنبه 30 آبان ماه 88/08/30؛ موضوع بحث:كفـاره - يكشنبه 1 آذر ماه 88/09/01؛ موضوع بحث:كفـاره - دوشنبه 2 آذر ماه 88/09/02؛ موضوع بحث:كفـاره - سه شنبه 3 آذر ماه 88/09/03؛ موضوع بحث:كفـاره - يكشنبه 8 آذر ماه 88/09/08؛ موضوع بحث:كفـاره - دوشنبه 9 آذر ماه 88/09/09؛ موضوع بحث:كفـاره - سه شنبه 10 آذر ماه 88/09/10؛ موضوع بحث:كفـاره - چهارشنبه 11 آذر ماه 88/09/11؛ موضوع بحث:كفـاره - شنبه 14 آذر ماه 88/09/14؛ موضوع بحث:كفـاره - دوشنبه 16 آذر ماه 88/09/16؛ موضوع بحث:كفـاره - سه شنبه 17 آذر ماه 88/09/17؛ موضوع بحث:كفـاره - چهارشنبه 18 آذر ماه 88/09/18؛ موضوع بحث:كفـاره - يكشنبه 22 آذر ماه 88/09/22؛ موضوع بحث:كفـاره - دوشنبه 23 آذر ماه 88/09/23؛ موضوع بحث:كفـاره - شنبه 12 دي ماه 88/10/12؛ موضوع بحث:كفـاره - يكشنبه 13 دي ماه 88/10/13؛ موضوع بحث:كفـاره - دوشنبه 14 دي ماه 88/10/14؛ موضوع بحث:كفـاره - چهارشنبه 16 دي ماه 88/10/16؛ موضوع بحث:كفـاره - شنبه 19 دي ماه 88/10/19؛ موضوع بحث:كفـاره - يكشنبه 20 دي ماه 88/10/20؛ موضوع بحث:كفـاره - سه شنبه 22 دي ماه 88/10/22؛ موضوع بحث:كفـاره - چهارشنبه 23 دي ماه 88/10/23؛ موضوع بحث:كفـاره - شنبه 26 دي ماه 88/10/26؛ موضوع بحث:كفـاره - يكشنبه 27 دي ماه 88/10/27؛ موضوع بحث:كفـاره - دوشنبه 28 دي ماه 88/10/28؛ موضوع بحث:كفـاره - سه شنبه 29 دي ماه 88/10/29؛ موضوع بحث:كفـاره - چهارشنبه 30 دي ماه 88/10/30؛ موضوع بحث:كفـاره - يكشنبه 4 بهمن ماه 88/11/04؛ موضوع بحث:كفـاره - دوشنبه 5 بهمن ماه 88/11/05؛ موضوع بحث:كفـاره - سه شنبه 6 بهمن ماه 88/11/06؛ موضوع بحث:كفـاره - چهارشنبه 7 بهمن ماه 88/11/07؛ موضوع بحث:كفـاره - شنبه 10 بهمن ماه 88/11/10؛ موضوع بحث:كفـاره - يكشنبه 11 بهمن ماه 88/11/11؛ موضوع بحث:كفـاره - دوشنبه 12 بهمن ماه 88/11/12؛ موضوع بحث:كفـاره - سه شنبه 13 بهمن ماه 88/11/13؛ موضوع بحث:كفـاره - شنبه 1 اسفند ماه 88/12/01؛ موضوع بحث:كفـاره - يكشنبه 2 اسفند ماه 88/12/02؛ موضوع بحث:كفـاره - دوشنبه 3 اسفند ماه 88/12/03؛ موضوع بحث:كفـاره - چهارشنبه 5 اسفند ماه 88/12/05؛ موضوع بحث:كفـاره - شنبه 8 اسفند ماه 88/12/08؛ موضوع بحث:كفـاره - يكشنبه 9 اسفند ماه 88/12/09؛ موضوع بحث:كفـاره - دوشنبه 10 اسفند ماه 88/12/10؛ موضوع بحث:كفـاره - سه شنبه 11 اسفند ماه 88/12/11؛ موضوع بحث:كفـاره - چهارشنبه 12 اسفند ماه 88/12/12؛ موضوع بحث:كفـاره - شنبه 15 اسفند ماه 88/12/15؛ موضوع بحث:كفـاره - يكشنبه 16 اسفند ماه 88/12/16؛ موضوع بحث:كفـاره - دوشنبه 17 اسفند ماه 88/12/17؛ موضوع بحث:كفـاره - سه شنبه 18 اسفند ماه 88/12/18؛ موضوع بحث:كفـاره - چهارشنبه 19 اسفند ماه 88/12/19؛ موضوع بحث:كفـاره - شنبه 22 اسفند ماه 88/12/22؛ موضوع بحث:كفـاره - يكشنبه 23 اسفند ماه 88/12/23؛ موضوع بحث:كفـاره - دوشنبه 24 اسفند ماه 88/12/24؛ موضوع بحث:كفـاره - سه شنبه 25 اسفند ماه 88/12/25؛ موضوع بحث:كفـاره - چهارشنبه 26 اسفند ماه 88/12/26؛ موضوع بحث:كفـاره - شنبه 7 فروردين ماه 89/01/07؛ موضوع بحث:كفـاره - يكشنبه 8 فروردين ماه 89/01/08؛ موضوع بحث:كفـاره - دوشنبه 9 فروردين ماه 89/01/09؛ موضوع بحث:كفـاره - سه شنبه 10 فروردين ماه 89/01/10؛ موضوع بحث:كفـاره - چهارشنبه 11 فروردين ماه 89/01/11؛ موضوع بحث:كفـاره - شنبه 14 فروردين ماه 89/01/14؛ موضوع بحث:كفـاره - يكشنبه 15 فروردين ماه 89/01/15؛ موضوع بحث:كفـاره - دوشنبه 16 فروردين ماه كتاب الصوم؛ موضوع بحث:كفـاره - سه شنبه 17 فروردين ماه كتاب الصوم؛ موضوع بحث:كفـاره - چهارشنبه 18 فروردين ماه كتاب الصوم؛ موضوع بحث:كفـاره - شنبه 21 فروردين ماه كتاب الصوم؛ موضوع بحث:كفـاره - يكشنبه 22 فروردين ماه كتاب الصوم؛ موضوع بحث:كفـاره - شنبه 28 فروردين ماه كتاب الصوم؛ موضوع بحث:كفـاره - يكشنبه 29 فروردين ماه 89/01/29؛ موضوع بحث:كفـاره - دوشنبه 30 فروردين ماه 89/01/30؛ موضوع بحث:كفـاره - سه شنبه 31 فروردين ماه 89/01/31؛ موضوع بحث:كفـاره - چهارشنبه 1 ارديبهشت ماه 89/02/01؛ موضوع بحث:كفـاره - شنبه 4 ارديبهشت ماه 89/02/04؛ موضوع بحث:كفـاره - يكشنبه 5 ارديبهشت ماه 89/02/05؛ موضوع بحث:كفـاره - دوشنبه 6 ارديبهشت ماه كتاب الصوم؛ موضوع بحث:كفـاره - سه شنبه 7 ارديبهشت ماه كتاب الصوم؛ موضوع بحث:كفـاره - شنبه 11 ارديبهشت ماه كتاب الصوم؛ موضوع بحث:كفـاره - يكشنبه 12 ارديبهشت ماه كتاب الصوم؛ موضوع بحث:كفـاره - دوشنبه 13 ارديبهشت ماه كتاب الصوم؛ موضوع بحث:كفـاره - سه شنبه 14 ارديبهشت ماه كتاب الصوم؛ موضوع بحث:كفـاره - چهارشنبه 15 ارديبهشت ماه كتاب الصوم؛ موضوع بحث:كفـاره - شنبه 18 ارديبهشت ماه كتاب الصوم؛ موضوع بحث:كفـاره - يكشنبه 19 ارديبهشت ماه كتاب الصوم؛ موضوع بحث:كفـاره - دوشنبه 20 ارديبهشت ماه كتاب الصوم؛ موضوع بحث:كفـاره - سه شنبه 21 ارديبهشت ماه كتاب الصوم؛ موضوع بحث:كفـاره - چهارشنبه 22 ارديبهشت ماه كتاب الصوم؛ موضوع بحث:كفـاره - شنبه 1 خرداد ماه كتاب الصوم؛ موضوع بحث:كفـاره - يكشنبه 2 خرداد ماه كتاب الصوم؛ موضوع بحث:كفـاره - دوشنبه 3 خرداد ماه كتاب الصوم؛ موضوع بحث:كفـاره - سه شنبه 4 خرداد ماه كتاب الصوم؛ موضوع بحث:كفـاره - چهارشنبه 5 خرداد ماه كتاب الصوم؛ موضوع بحث:كفـاره - شنبه 8 خرداد ماه كتاب الصوم؛ موضوع بحث:كفـاره - يكشنبه 9 خرداد ماه كتاب الصوم؛ موضوع بحث:كفـاره - دوشنبه 10 خرداد ماه 89/03/10؛ موضوع بحث:كفـاره - سه شنبه 11 خرداد ماه 89/03/11؛ موضوع بحث:كفـاره - چهارشنبه 12 خرداد ماه 89//03/12

 

 

 

الف بخشی نیا
الف بخشی نیا, 26 مرداد
17 🧐 , 0 📥, 0 دیدگاه, 0 ❤

اطلاعات حقوقی و اجازه نشر

آرشيو دروس خارج فقه آيت الله العظمي سيد موسي شُبَيري (حسيني) زنجاني89-

مشخصات كتاب:

سرشناسه:شُبَيري (حسيني) زنجاني75 ، سيد موسي،۱۳۰۶

عنوان و نام پديدآور:آرشيو دروس خارج فقه آيت الله العظمي سيد موسي شُبَيري (حسيني) زنجاني89-88 سيد موسي شُبَيري (حسيني) زنجاني.

به همراه صوت دروس

منبع الكترونيكي : سايت مدرسه فقاهت

مشخصات نشر ديجيتالي:اصفهان:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان، ۱۳96.

مشخصات ظاهري:نرم افزار تلفن همراه و رايانه

موضوع: خارج فقه

هزینه نشر: رایگان

اولین کسی باشید که این مطلب را می‌پسندد