کتاب ها

1.تفکر مسولیت زندگی  حدوده 400 صفحه

2.فضای پشت شیشه1    120 صفحه

3. فضای پشت شیشه 2    230 صفحه

4.

یاداشت ها

بسم الله الرحمن الرحیم

🔹مثل #یوسف باش....

❇️ خواستن او را بفروشند که #برده شود...          #پادشاه شد.👑

🛑 خواستن محبتش از دل پدر #خارج شود...       محبتش #بیشتر شد.❤️

📌 از نقشه های بشر نباید دلهره داشت...

... نمایش بیشتر
تاریخ ایجاد صفحه: 29 تیر, 1400
بازخورد