پویش طلبگی کتاب در گردش
کتاب سرمایه است و سرمایه وقتی سودمند است که در گردش باشد. با اهداء کتاب به طلاب کم بضاعت در این پویش خداپسندانه شرکت کنید و کتاب هایی که مدتهاست از آنها استفاده نکرده‌اید را در راه علم آموزی به گردش بیاندازید.
فدائی سید علی
نیلوفر سلیقه دار
سید محمد دانش
علی صادقی