گروه مباحثه آداب المتعلمین | پایه اول
این گروه جهت مباحثه و تبادل اطلاعات علمی حول کتاب آداب المتعلمین فعالیت می‌کند. طلاب «پایه اول» حوزه و تمامی طلاب پایه‌های بالاتر و همچنین اساتید معزز می‌توانند جهت مشارکت عضو شوند. جهت دسترسی به منابع مطالعاتی و آزمون‌های آنلاین به منوی گروه مراجعه کنید. التماس دعا
سید محمد دانش
فدائی سید علی
کاربر مهمان
گروه مباحثه کتاب اصول اعتقادات | پایه اول
این گروه جهت مباحثه و تبادل اطلاعات علمی حول کتاب اصول اعتقادات فعالیت می‌کند. طلاب «پایه اول» حوزه و تمامی طلاب پایه‌های بالاتر و همچنین اساتید معزز می‌توانند جهت مشارکت عضو شوند. جهت دسترسی به منابع مطالعاتی و آزمون‌های آنلاین به منوی گروه مراجعه کنید. التماس دعا
سید محمد دانش
فدائی سید علی
سید محمد طه موسوی موسوی
گروه مباحثه حفظ نیمه دوم جزء سی | پایه اول
این گروه جهت مباحثه و تبادل اطلاعات علمی حول واحد درسی حفظ نیمه دوم جزء سی فعالیت می‌کند. طلاب «پایه اول» حوزه و تمامی طلاب پایه‌های بالاتر و همچنین اساتید معزز می‌توانند جهت مشارکت عضو شوند. جهت دسترسی به منابع مطالعاتی و آزمون‌های آنلاین به منوی گروه مراجعه کنید. التماس دعا
سید محمد دانش
فدائی سید علی
سادات Alavi54
گروه مباحثه آموزش احکام | پایه اول
این گروه جهت مباحثه و تبادل اطلاعات علمی حول کتاب آموزش احکام فلاح‌زاده فعالیت می‌کند. طلاب «پایه اول» حوزه و تمامی طلاب پایه‌های بالاتر و همچنین اساتید معزز می‌توانند جهت مشارکت عضو شوند. جهت دسترسی به منابع مطالعاتی و آزمون‌های آنلاین به منوی گروه مراجعه کنید. التماس دعا
سید محمد دانش
فدائی سید علی
امیررضا جعفری اردبیلی
گروه مباحثه روانخوانی و تجوید قرآن | پایه اول
این گروه جهت مباحثه و تبادل اطلاعات علمی حول کتاب روانخوانی و تجوید قرآن فعالیت می‌کند. طلاب «پایه اول» حوزه و تمامی طلاب پایه‌های بالاتر و همچنین اساتید معزز می‌توانند جهت مشارکت عضو شوند. جهت دسترسی به منابع مطالعاتی و آزمون‌های آنلاین به منوی گروه مراجعه کنید. التماس دعا
سید محمد دانش
فدائی سید علی
محمد میثاقی
+2
گروه مباحثه آشنایی با منطق استاد مطهری | پایه اول
این گروه جهت مباحثه و تبادل اطلاعات علمی حول کتاب آشنایی با منطق استاد شهید مطهری ره فعالیت می‌کند. طلاب «پایه اول» حوزه و تمامی طلاب پایه‌های بالاتر و همچنین اساتید معزز می‌توانند جهت مشارکت عضو شوند. جهت دسترسی به منابع مطالعاتی و آزمون‌های آنلاین به منوی گروه مراجعه کنید. التماس دعا
سید محمد دانش
فدائی سید علی
گروه مباحثه نحو مقدماتی | پایه اول
این گروه جهت مباحثه و تبادل اطلاعات علمی حول کتاب نحو مقدماتی فعالیت می‌کند. طلاب «پایه اول» حوزه و تمامی طلاب پایه‌های بالاتر و همچنین اساتید معزز می‌توانند جهت مشارکت عضو شوند. جهت دسترسی به منابع مطالعاتی و آزمون‌های آنلاین به منوی گروه مراجعه کنید. التماس دعا
سید محمد دانش
فدائی سید علی
فرهاد صباغیان
گروه مباحثه صرف ساده | پایه اول
این گروه جهت مباحثه و تبادل اطلاعات علمی حول کتاب صرف ساده فعالیت می‌کند. طلاب «پایه اول» حوزه و تمامی طلاب پایه‌های بالاتر و همچنین اساتید معزز می‌توانند جهت مشارکت عضو شوند. جهت دسترسی به منابع مطالعاتی و آزمون‌های آنلاین به منوی گروه مراجعه کنید. التماس دعا
سید محمد دانش
فدائی سید علی
کاربر مهمان
سجاد تقی پور