#0

تجرید توسط عقل ماهیت ازوجود درضمن دومرحله:
۱_با تصور ماهیت، آن را از وجود خارجی تجرید می‌کند
۲_تحقق ماهیت را در ذهن اعتبار می کند
نکته: تصور یک ماهیت‌‌ درذهن= وجود ذهنی آن ماهیت
 زیادت وجود بر ماهیت
دلیل اول: صحت سلب وجود از ماهیت
سلب وجود از ماهیت صحیح است واز سلب آن تناقض لازم نمی آید.
۲_سلب عین یا جز ماهیت از ماهیت محال است
استدلال: ۱_ اگر وجود زائد بر ماهیت نباشد یعنی وجود عین   ماهیت یا جز ماهیت است که لازمه اش این‌است سلب وجود از ماهیت محال باشد.
۲_ولازم باطل (سلب وجود از ماهیت صحیح است چون مستلزم تناقض نیست)
۳_فالملزوم مثله (پس وجود زائد برماهیت است) یعنی وجود عین یاجز هیچ ماهیتی نیست.
دلیل دوم : نیازمندی حمل وجود بر ماهیت به استدلال (واسطه در اثبات‌)
پیش فرض ها : ۱_ حمل وجود بر ماهیت به دلیل (واسطه در اثبات) نیاز دارد
۲_حمل عین یا جز ماهیت برآن ،به دلیل نیاز ندارد
تقریر استدلال: اگر مفهوم وجود زائد بر ماهیت نباشد (وجود عین ماهیت یاجز آن باشد) لازمه آن این است که حمل وجود بر ماهیت نیازمند دلیل (واسطه دراثبات) نباشد
۲_حمل وجود بر ماهیت نیازمند دلیل است
۳_پس وجود زائد برماهیت است یعنی عین یا جز ماهیت نیست.  

برگرفته از مطالب استاد رنجبر