#0

تبیین مفهومی:
۱_ صحهةالفعل والترک :صحت=امکان :۱_ ماهوی(سلب ضرورت) ۲_ استعدادی (فعل وقوه)لازمه آن جسمانی بودن است
۲_ صدور فعل بالمشیة والأختیار : خداوند همه ی افعالش بامشیت واختیاراست ومجبور نیست.
ادله : ۱_ اتقان صنع ۲_ عدم قدرت خداوند، لازمه اش وجود قدرت غالب بر قدرت خداوند است ولازم باطل
گسترده قدرت‌:۱_ تعلق قدرت خداوند به تمامی ممکنات:۱_  فطرت ۲_ وجود خداوند وجودی نامحدود ولایتناهی است ولازمه چنین وجودی قدرت نامحدود است
۲_‌ عدم تعلق قدرت خداوند به محالات(معمای قدرت)
آنچه در ذهن می آید:
۱_ ممکنات : ۱_ امر طبیعی : علت شناخته شده ومتعارف ۲_ امور غیر طبیعی: علت غیر شناخته شده
محالات: ۱_محال عقلی: مشتمل بر اجتماع نقیضین
۲_ محال وقوعی : مشتمل به اجتماع نقیضین نیست ولی وقوع آن مستلزم تناقض است
۳_ محال عادی:همان ممکنات غیر طبیعی (معجزات و کرامات و...)