دروس التمهیدیه فی الفقه الاستدلالی ۲ و ۳ ایروانی از ابتدای کتاب اللعان تا الصید / الروضة البهیه فی شرح اللمعة الدمشقیه شهید ثانی
دروس التمهیدیه فی الفقه الاستدلالی ۳ ایروانی از ابتدای کتاب الصید تا آخر / الروضة البهیه فی شرح اللمعة الدمشقیه شهید ثانی