الموجز فی اصول الفقه آیت الله سبحانی از ابتدای المقصد السادس تا آخر / الاساس فی اصول الفقه از ابتدای الباب الثالث تا آخر
المنطق التعلیمی علامه مظفر از ابتدای کتاب تا ابتدای درس ۳۹ / دانش منطق منتظری مقدم تا ابتدای درس ۲۹
کلام اسلامی سعیدی مهر جلد ۱ تا ابتدای مبحث صفات الهی/ معارف و عقاید ۳ سبحانی و برنجکار
تفسیر آموزشی قرآن کریم صفوی کل محدوده مرتبط با هر جزء از تفسیر نمونه
برگزیده حیات فکری سیاسی امامان شیعه رسول جعفریان از ابتدای تاریخ و سیره امام رضا (ع) تا آخر