اسرار جنگ تحميلي به روايت اسراي عراقي

8 شهریور از , در زبان و ادبیات فارسی

عناوين اصلي كتاب شامل:
مقدمه ؛ اسرار جنگ تحميلي به روايت اسراي عراقي (01)؛ اسرار جنگ تحميلي به روايت اسراي عراقي (02)؛ اسرار جنگ تحميلي به روايت اسراي عراقي (03)؛ اسرار جنگ تحميلي به روايت اسراي عراقي (04)؛ اسرار جنگ تحميلي به روايت اسراي عراقي (05)؛ اسرار جنگ تحميلي به روايت اسراي عراقي (06)؛ اسرار جنگ تحميلي به روايت اسراي عراقي (07)؛ اسرار جنگ تحميلي به روايت اسراي عراقي (08)؛ اسرار جنگ تحميلي به روايت اسراي عراقي (09)؛ اسرار جنگ تحميلي به روايت اسراي عراقي (10)؛ اسرار جنگ تحميلي به روايت اسراي عراقي (11)؛ اسرار جنگ تحميلي به روايت اسراي عراقي (12)؛ اسرار جنگ تحميلي به روايت اسراي عراقي (13)؛ اسرار جنگ تحميلي به روايت اسراي عراقي (14)؛ اسرار جنگ تحميلي به روايت اسراي عراقي (15)؛ اسرار جنگ تحميلي به روايت اسراي عراقي (16)؛ اسرار جنگ تحميلي به روايت اسراي عراقي (17)؛ اسرار جنگ تحميلي به روايت اسراي عراقي (18)؛ اسرار جنگ تحميلي به روايت اسراي عراقي (19)؛ اسرار جنگ تحميلي به روايت اسراي عراقي (20)؛ اسرار جنگ تحميلي به روايت اسراي عراقي (21)؛ اسرار جنگ تحميلي به روايت اسراي عراقي (22)؛ اسرار جنگ تحميلي به روايت اسراي عراقي (23)؛ اسرار جنگ تحميلي به روايت اسراي عراقي (24)؛ اسرار جنگ تحميلي به روايت اسراي عراقي (25)؛ اسرار جنگ تحميلي به روايت اسراي عراقي (26)؛ اسرار جنگ تحميلي به روايت اسراي عراقي (27)؛ اسرار جنگ تحميلي به روايت اسراي عراقي (28)؛ اسرار جنگ تحميلي به روايت اسراي عراقي (29)؛ اسرار جنگ تحميلي به روايت اسراي عراقي (30)؛ اسرار جنگ تحميلي به روايت اسراي عراقي (31)؛ اسرار جنگ تحميلي به روايت اسراي عراقي (32)؛ اسرار جنگ تحميلي به روايت اسراي عراقي (33)؛ اسرار جنگ تحميلي به روايت اسراي عراقي (34)؛ اسرار جنگ تحميلي به روايت اسراي عراقي (35)؛ اسرار جنگ تحميلي به روايت اسراي عراقي (36)؛ اسرار جنگ تحميلي به روايت اسراي عراقي (37)؛ اسرار جنگ تحميلي به روايت اسراي عراقي (38)؛ اسرار جنگ تحميلي به روايت اسراي عراقي (39)؛ اسرار جنگ تحميلي به روايت اسراي عراقي (40)؛ اسرار جنگ تحميلي به روايت اسراي عراقي (41)؛ اسرار جنگ تحميلي به روايت اسراي عراقي (42)؛ اسرار جنگ تحميلي به روايت اسراي عراقي (43)؛ اسرار جنگ تحميلي به روايت اسراي عراقي (44)؛ اسرار جنگ تحميلي به روايت اسراي عراقي (45)؛ اسرار جنگ تحميلي به روايت اسراي عراقي (46)؛ اسرار جنگ تحميلي به روايت اسراي عراقي (47)؛ اسرار جنگ تحميلي به روايت اسراي عراقي (48)؛ اسرار جنگ تحميلي به روايت اسراي عراقي (49)؛ اسرار جنگ تحميلي به روايت اسراي عراقي (50)؛ اسرار جنگ تحميلي به روايت اسراي عراقي (51)؛ اسرار جنگ تحميلي به روايت اسراي عراقي (52)؛ اسرار جنگ تحميلي به روايت اسراي عراقي (53)؛ اسرار جنگ تحميلي به روايت اسراي عراقي (54)؛ اسرار جنگ تحميلي به روايت اسراي عراقي (55)؛ اسرار جنگ تحميلي به روايت اسراي عراقي (56)؛ اسرار جنگ تحميلي به روايت اسراي عراقي (57)؛ اسرار جنگ تحميلي به روايت اسراي عراقي (58)؛ اسرار جنگ تحميلي به روايت اسراي عراقي (59)؛ اسرار جنگ تحميلي به روايت اسراي عراقي (60)؛ اسرار جنگ تحميلي به روايت اسراي عراقي (61)؛ اسرار جنگ تحميلي به روايت اسراي عراقي (62)؛ اسرار جنگ تحميلي به روايت اسراي عراقي (63)؛ اسرار جنگ تحميلي به روايت اسراي عراقي (64)؛ اسرار جنگ تحميلي به روايت اسراي عراقي (65)؛ اسرار جنگ تحميلي به روايت اسراي عراقي (66)؛ اسرار جنگ تحميلي به روايت اسراي عراقي (67)؛ اسرار جنگ تحميلي به روايت اسراي عراقي (68)؛ اسرار جنگ تحميلي به روايت اسراي عراقي (69)؛ اسرار جنگ تحميلي به روايت اسراي عراقي (70)؛ اسرار جنگ تحميلي به روايت اسراي عراقي (71)؛ اسرار جنگ تحميلي به روايت اسراي عراقي (72)

Ali Sa, 8 شهریور
70 🧐 , 0 📥, 0 دیدگاه, 0 ❤

اطلاعات حقوقی و اجازه نشر

اسرار جنگ تحميلي به روايت اسراي عراقي مشخصات كتاب: سرشناسه: سرهنگي ، مرتضي ، ‫۱۳۳۲ - عنوان و نام پديدآور: اسرار جنگ تحميلي به روايت اسراي عراقي / مصاحبه گر مرتضي سرهنگي . مشخصات نشر: تهران : سروش (انتشارات صدا و سيما جمهوري اسلامي ) ‫، ۱۳۶۳.‬ مشخصات ظاهري: ‫۲۴۷ ص .‬: مصور. شابك: ‫۱۵۰۰۰ريال ‬ ‫‬‭ 964-435-975-5:‬ يادداشت: ‫پشت جلد به انگليسي : ‭Morteza Sarhangi. Secrets: of the imposed war told by Iraqi prisoners of war.‬ يادداشت: چاپ سوم:۱۳۶۵. موضوع: جنگ ايران و عراق، ۱۳۵۹ - ۱۳۶۷ موضوع: جنگ ايران و عراق، ۱۳۵۹ - ۱۳۶۷ -- اسيران شناسه افزوده: صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران. انتشارات سروش رده بندي كنگره: ‫‬‮‭DSR۱۶۲۱ ‫‭/س ۴‮الف ‬۵ ۱۳۶۳ رده بندي ديويي: ‫‬‮‭۹۵۵/۰۸۴۳ شماره كتابشناسي ملي: ‭م ۶۴-۱۷۲۰

اولین کسی باشید که این مطلب را می‌پسندد