انتخاب دسته‌بندی
از در 28 شهریور, 1397
مهموز و غير مهموز - مضاعف و غير مضاعف   ...
5.9k+ بازدید 2 بازخورد
از در 28 شهریور, 1397
صحيح، معتل، مهموز، مضاعف و سالم   ...
600 بازدید 3 بازخورد
از در 28 شهریور, 1397
وزن و قواعد آن‏   ...
3k+ بازدید 2 بازخورد
از در 28 شهریور, 1397
ابنیه‌ی کلمه‏   ...
810 بازدید 2 بازخورد
از در 28 شهریور, 1397
حروف اصلی و زائد   از حروف کلمه حرفي را که در تمام کلمات همجنس آورده شود «حرف اصلي» و آنرا که در بعضي آورده شود نه در تمام حرف زائد مي‌‏نامند. ...
465 بازدید 0 بازخورد
از در 28 شهریور, 1397
جامد و مشتق‏   ...
280 بازدید 2 بازخورد
از در 28 شهریور, 1397
موضوع علم صرف‏ معلوم شد که موضوع علم صرف کلمه است يعني اين علم فقط درباره ساختمان و خصوصيات کلمه صحبت مي‏کند تعريف کلمه‏ ...
293 بازدید 2 بازخورد
از در 28 شهریور, 1397
مقدمه‏ ‏تعريف علم صرف‏ علم صرف مي‌‏آموزد چگونه کلمه‏‌اي را بصورتهاي گوناگون درآوريم تا معاني مختلف بدست آيد.  مثلا: کلمه ي علم بمعني دانستن را طبق قواعد صرفي بصورتهاي علم، يعلم، اعلم و... درمي‏‌آوريم تا معاني دانست، مي‏داند، بدان و... بدست آيد. و يا کلمه ي رجل به معني مرد را بصورتهاي رجال و رجيل در مي‏آوريم تا معاني مردها و مرد کوچک حاصل شود.  ...
213 بازدید 1 بازخورد
از در 25 شهریور, 1397
6. جمله (1)   ...
287 بازدید 0 بازخورد
از در 25 شهریور, 1397
5. كلمات مبنى (2)   ...
287 بازدید 0 بازخورد
از در 25 شهریور, 1397
4. كلمات مبنى (1)   ...
220 بازدید 0 بازخورد
از در 24 شهریور, 1397
3. علائم اعراب‌   ...
403 بازدید 1 بازخورد