انتخاب دسته‌بندی
از در آذر 19, 2018
مهموز و غير مهموز - مضاعف و غير مضاعف   ...
6.4k+ بازدید 2 بازخورد
از در آذر 19, 2018
صحيح، معتل، مهموز، مضاعف و سالم   ...
643 بازدید 3 بازخورد
از در آذر 19, 2018
وزن و قواعد آن‏   ...
3.4k+ بازدید 2 بازخورد
از در آذر 19, 2018
ابنیه‌ی کلمه‏   ...
878 بازدید 2 بازخورد
از در آذر 19, 2018
حروف اصلی و زائد   از حروف کلمه حرفي را که در تمام کلمات همجنس آورده شود «حرف اصلي» و آنرا که در بعضي آورده شود نه در تمام حرف زائد مي‌‏نامند. ...
527 بازدید 0 بازخورد
از در آذر 19, 2018
جامد و مشتق‏   ...
310 بازدید 2 بازخورد
از در آذر 19, 2018
موضوع علم صرف‏ معلوم شد که موضوع علم صرف کلمه است يعني اين علم فقط درباره ساختمان و خصوصيات کلمه صحبت مي‏کند تعريف کلمه‏ ...
326 بازدید 2 بازخورد
از در آذر 19, 2018
مقدمه‏ ‏تعريف علم صرف‏ علم صرف مي‌‏آموزد چگونه کلمه‏‌اي را بصورتهاي گوناگون درآوريم تا معاني مختلف بدست آيد.  مثلا: کلمه ي علم بمعني دانستن را طبق قواعد صرفي بصورتهاي علم، يعلم، اعلم و... درمي‏‌آوريم تا معاني دانست، مي‏داند، بدان و... بدست آيد. و يا کلمه ي رجل به معني مرد را بصورتهاي رجال و رجيل در مي‏آوريم تا معاني مردها و مرد کوچک حاصل شود.  ...
237 بازدید 1 بازخورد
از در آذر 16, 2018
6. جمله (1)   ...
309 بازدید 0 بازخورد
از در آذر 16, 2018
5. كلمات مبنى (2)   ...
313 بازدید 0 بازخورد
از در آذر 16, 2018
4. كلمات مبنى (1)   ...
242 بازدید 0 بازخورد
از در آذر 15, 2018
3. علائم اعراب‌   ...
436 بازدید 1 بازخورد